Менаџирање на кориснички профили

Апликација за ажурирање на податоци за наставен кадар, ученици, изборни предмети и ученици по изборни предмети/паралелки

АЖУРИРАЊЕ НА ПОДАТОЦИ ЗА УЧЕНИЦИ И ТИМОВИ »