Менаџирање на кориснички профили

Апликација за ажурирање на податоци за наставен кадар, ученици, изборни предмети и ученици по изборни предмети/паралелки

АЖУРИРАЊЕ НА ИЗБОРНИ ПАРАЛЕЛКИ »

Ажурирање на ученици во изборни паралелки »